Regulamin udzielania porad prawnych online (e-porada)

§1

Porada prawna online (E-PORADA) polega na udzieleniu Klientowi odpowiedzi na opisane zagadnienie prawne na odległość tj. w formie wiadomości e-mail lub telefonicznie, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

§2

1. Celem uzyskania E-PORADY Klient wysyła uzupełniony formularz kontaktowy dostępny na stronie www.kancelaria-adwokaci.eu .
2. Uzupełnienie i przesłanie formularza kontaktowego lub wysłanie e-maila w celu uzyskania E-PORADY jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu, wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz akceptacją Polityki prywatności i plików cookies strony www.kancelaria-adwokaci.eu .

§3

1. Klient oświadcza, że podane w formularzu dane kontaktowe są zgodne z prawdą.
2. Klient opisuje zagadnienie prawne, którego ma dotyczyć E-PORADA, w szczególności podaje: zwięzły opis zagadnienia, terminy okoliczności istotne dla sprawy, informację o dotychczas podjętych działaniach prawnych.
3. Za podanie nieprawdziwych lub niekompletnych informacji Kancelaria nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w szczególności w zakresie przydatności, prawidłowości i szczegółowości porady prawnej.
4. Przed udzieleniem E-PORADY Kancelaria zastrzega możliwość zadania Klientowi dodatkowych pytań istotnych dla sprawy. Wówczas termin na udzielenie E-PORADY ulega odpowiedniemu przedłużeniu – termin wykonania zlecenia będzie liczony od dnia udzielenia przez Klienta odpowiedzi na pytania dodatkowe i/lub zapłaty ceny za poradę.
5. Udzielona E-PORADA ma charakter poglądowy, wobec braku bezpośredniego kontaktu z Klientem, a także braku kompleksowego wglądu do dokumentacji. W przypadku woli uzyskania bardziej szczegółowej porady prawnej należy nawiązać bezpośredni kontakt z Kancelarią na podane na stronie dane kontaktowe.

§4

1. Klient w przeciągu 3 dni od dnia przesłania formularza otrzyma wiadomość zwrotną w formie wiadomości e-mail na adres podany w formularzu wraz z informacją czy Kancelaria przyjęła zlecenie od Klienta, wyceną porady prawnej, informacją dotyczącą sposobu płatności i czasu realizacji.
2. Płatności wynagrodzenia należy dokonać w terminie 3 dni od dnia otrzymania wyceny. Uiszczenie przez Klienta wynagrodzenia oznacza zgodę na wykonania zlecenia przez Kancelarię zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie i e-mailu z informacją o przyjęciu zlecenia do wykonania przez Kancelarię.
3. Za dzień otrzymania e-maila przez Klienta uznaje się dzień skutecznego wysłania przez Kancelarię wiadomości e-mail na wskazany przez Klienta w formularzu adres e-mail.

§5

1. E-PORADA zostanie udzielona w terminie 3 dni od dnia zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Kancelarii, chyba że stopień zawiłości sprawy będzie wymagał dłuższego czasu na udzielenie odpowiedzi. W takiej sytuacji Kancelaria poinformuje o przewidywanym terminie wykonania usługi wraz z informacją o wycenie zlecenia. Zapłata przez Klienta jest równoznaczna z zaakceptowaniem wskazanego przez Kancelarię terminu realizacji usługi.
2. W przypadku niekompletnego uzupełnienia formularza czas udzielenia E-PORADY może ulec zmianie z uwagi na konieczność uzyskania dodatkowych informacji przez Kancelarię. Wówczas termin, o którym mowa w ust. 1 należy liczyć od dnia udzielenia odpowiedzi na zadane przez Kancelarię pytania.
3. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za przekroczenie czasu udzielenia porady prawnej spowodowane postępowaniem Klienta, w tym brakiem kontaktu, niekompletnością informacji, błędnie uzupełnionym formularzem.
4. W przypadku nieudzielenia E-PORADY w terminie wskazanym w Regulaminie lub zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie, Klient ma prawo dochodzić zwrotu uiszczonego wynagrodzenia.
5. Jeśli Kancelaria przyjęła zlecenie, Klient zapłacił za zlecenie, ale nie udzielił odpowiedzi na pytania dodatkowe konieczne do udzielenia E-PORADY, uiszczone wynagrodzenie nie podlega zwrotowi.

6. Kancelaria ma prawo odmówić przyjęcia lub wykonania zlecenia. W takim przypadku uiszczone wynagrodzenie jest nienależne i podlega zwrotowi na rzecz Klienta.

§6

1. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za przydatność E-PORADY, a jedynie za jej staranność i zgodność z prawem.
2. Klient ma prawo zadać pytania dodatkowe do E-PORADY, po wcześniejszym przyjęciu zlecenia przez Kancelarię, ustaleniu zakresu pytań dodatkowych i ewentualnej dopłacie do wynagrodzenia.
3. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za nierzetelność E-PORADY spowodowaną podaniem nieprawidłowych informacji przez Klienta lub niekompletnych informacji dotyczących sprawy.