Klauzula informacyjna (rodo)

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Katarzyna Nowaczyk prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Katarzyna Nowaczyk, ul. Sporna 12/2 61-709 Poznań, NIP: 7822887501, REGON: 387139130, zwana dalej Administratorem.

  2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit a, b, c, f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (dalej RODO).

  3. Państwa dane osobowe są zbierane i przetwarzane, zależnie od sposobu ich uzyskania, w celu wykonania umowy, czynności realizowanych przed zawarciem umowy, w celu kontaktowania się z Państwem w związku ze złożonym zapytaniem skierowanym do Kancelarii, w tym drogą elektroniczną.

  4. Dane osobowe osób wchodzących na teren biura Kancelarii są przetwarzane w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa w biurze Kancelarii (na podstawie art. 9 ust. 2 lit. i RODO). Osoby wchodzące na teren biura Kancelarii są zobowiązane do wypełnienia formularza zawierającego informacje niezbędne do realizacji celu (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, informacje o stanie zdrowia w zakresie zarażenia lub narażenia na zarażenie wirusem SARS-CoV-2).

  5. Dostęp do Państwa danych osobowych będą mieć pracownicy i współpracownicy Administratora oraz podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi, w tym podmioty wsparcia IT, obsługujące systemy teleinformatyczne i udostępniające narzędzia informacyjne, świadczące usługi marketingowe, kurierskie, audytowe, konsultacyjne, doradcze, prawne, księgowe czy rekrutacyjne.

  6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla osiągnięcia celu ich przetwarzania, z uwzględnieniem okresów przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy oraz obowiązków ciążących na Administratorze na podstawie przepisów prawa.

  7. Na warunkach określonych przepisami prawa przysługuje Państwu prawo do żądania: dostępu do przetwarzanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przeniesienia danych osobowych, z tym zastrzeżeniem, że prawa te mogą być ograniczone w zakresie w jakim dane przetwarzane są w związku z postępowaniami sądowymi, administracyjnymi oraz świadczeniem usług prawnych.

  8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym odmowa podania danych osobowych może uniemożliwić osiągnięcie celu przetwarzania danych lub wstępu na teren Kancelarii.

  10. Aktualne dane kontaktowe do Administratora Danych Osobowych dostępne są na stronie: www.kancelaria-adwokaci.eu .